Regulamin Schroniska dla Zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim

 

ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ SCHRONISKO

I

 1. wyłapywanie bezdomnych zwierząt;
 2.  przyjmowanie do Schroniska bezdomnych zwierząt;
 3.  prowadzenie kwarantanny dla zwierząt przybyłych do Schroniska;
 4.  przetrzymywanie, leczenie i pielęgnacja zwierząt przebywających w Schronisku;
 5.  wykonywanie specjalistycznych działań w zakresie: ochrony zwierząt, zapobiegania zagrożeniom ze strony zwierząt, zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt, w tym zabiegów kastracji i sterylizacji;
 6.  wykonywanie usług transportu zwierząt;

II

 1. Do Schroniska przyjmowane są tylko zwierzęta bezdomne zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt  (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002, ze zm.).
 2. Schronisko działa zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. Nr 158, poz. 1657).
 3. Wszyscy pracownicy Schroniska dbają o zachowanie zasady humanitarnego traktowania zwierząt przebywających w Schronisku oraz transportowanych, zarówno przez innych pracowników, jak i osoby odwiedzające Schronisko.
 4. Wszystkie zabiegi robione są w siedzibie fundacji.

PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT

 1. Do Schroniska przyjmowane są wszystkie bezdomne zwierzęta.
 2. Zwierzęta mogą być przyjmowane do Schroniska tylko przez uprawnionych pracowników – uprawnienie takie wynika z karty obowiązków pracownika.
 3. Wszystkie zwierzęta trafiające do Schroniska są rejestrowane w wykazie, w którym zawarte są dane dotyczące zwierzęcia, w szczególności:

1) opis zwierzęcia, w tym jego gatunek, płeć, maść i oznakowanie;

2) data przyjęcia do Schroniska;

3) dane dotyczące kwarantanny;

4) dane dotyczące przeprowadzonych szczepień i zabiegów weterynaryjnych;

5) datę opuszczenia Schroniska oraz imię, nazwisko i adres osoby, której przekazano zwierzę;

6) datę śmierci z podaniem jej przyczyny.

4. Po przybyciu do Schroniska zwierzę powinno zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie.

 

ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

 1. Po przyjęciu do Schroniska zwierzę trafia na 14 – dniową kwarantannę w celu ochrony przed zarażeniem chorobą zakaźną pozostałych zdrowych zwierząt przetrzymywanych w Schronisku.
 2. Zgodnie z przywołaną zasadą humanitarnego traktowania zwierzęta powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki bytowe – boksy i inne pomieszczenia , w których przebywają, powinny być codziennie sprzątane, w zależności od charakteru wietrzone i dogrzewane, zwierzęta powinny mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń oraz zapewnioną ciągłą opiekę weterynaryjną.

WYDAWANIE ZWIERZĄT

 1. Zwierzęta wydaje się ze Schroniska osobom innym niż zdeklarowany właściciel po upływie 14 – dniowej kwarantanny.
 2. Zwierzęta wydaje się wraz z wypisem z wykazu zawierającym informacje o zwierzęciu
 3.  Zwierzęta mogą być wydawane tylko przez uprawnionych pracowników Schroniska – uprawnienie takie wynika z karty stanowiska pracownika.
 4.  Nie wydaje się zwierząt: 1) osobom, które nie ukończyły 18. roku życia;  2) osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 5. Nie wydaje się zwierząt, których stan zdrowia nie pozwala na adopcję, szczennych suk lub kotnych kotek oraz szczeniąt lub kociąt przed ukończeniem 7. tygodnia życia, z wyjątkiem przypadków zgłoszenia się ich dotychczasowego właściciela.

WOLONTARIAT

 1. W Schronisku mogą pracować tylko wolontariusze, którzy zostali przeszkoleni w zakresie opieki nad zwierzętami.
 2. Wolontariuszem może być osoba, która ukończyła 18 lat lub ukończyła 16 lat i przedłoży pisemną zgodę na piśmie rodziców lub opiekunów.