Tekst jednolity Statutu
Fundacji Przyjaciele braci Mniejszych

Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja pod nazwą „Przyjaciele Braci Mniejszych”, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez:
Iwonę Kowalik
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Zbigniewa Klejmenta w kancelarii notarialnej w Legionowie przy ul. Jana III Sobieskiego nr 47A w dniu 02.03.2007 roku, działa na podstawie polskiego prawa i niniejszego statutu.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana jest z żadnym wyznaniem.
§ 2
Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest Jabłonna, gmina Jabłonna, powiat Legionowski, województwo Mazowieckie.
§ 4
1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnych dla właściwego realizowania celów, może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazw w wybranych językach obcych
§ 5
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Starosta Legionowski.
§ 6
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie, a także przystępować do innych Fundacji.
Cele i zasady działania w Fundacji
§ 7
Celami Fundacji są:
1. Niesienie pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom, głównie poprzez umieszczanie ich w schroniskach i prowadzenie działalności adopcyjnej.
2. Organizowanie schronisk zapewniających skrzywdzonym zwierzętom właściwe warunki i opiekę weterynaryjną.
3. Udzielanie pomocy placówkom i osobom fizycznym niosący pomoc zwierzętom bezdomnym.
4. Wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt.
5. Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt poprzez organizowanie i prowadzenie edukacji kształtującej postawy proekologicznej, pełne wrażliwości i odpowiedzialności za los zwierząt, zarówno domowych, jak i wolno żyjących.
6. Współpraca ze szkołami i instytucjami w celu propagowania wiedzy dotyczącej ochrony i humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, działalność adopcyjną, leczenie skrzywdzonych i porzuconych zwierząt-działanie nieodpłatne.
2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji – działanie nieodpłatne.
3. Zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji- działanie nieodpłatne.
4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, współdziałanie z właściwymi organami i instytucjami w wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw i wykroczeń wymierzonych w prawa zwierząt-działanie nieodpłatne.
5. Inne działania zmierzające do realizacji statutowych Fundacji-działanie nieodpłatne.
6. Prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi organizacjami pozarządowymi, których celem jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i pokrzywdzonym, wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

Majątek i dochody Fundacji
§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1100 złotych (słownie: jeden tysiąc sto złotych) wpłaconej przez Fundatora, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
2. Z majątku Fundacji, odrębnego od funduszu założycielskiego, na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza się 1000zł (słownie: jeden tysiąc złotych).”
§ 10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji, subwencji oraz grantów.
3. Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
4. Dochodów z majątku Fundacji.
5. Dotacje z programów pomocy Unii Europejskiej.
6. Przychodów z odpłatnej działalności statutowej.
7. Prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej
§ 11
1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
2. W prawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.
§ 12
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 13
Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
§ 14
Zabronione jest:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Działalność gospodarcza Fundacji
§ 15
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi podmiotami, działalność gospodarczą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – w rozmiarach służących realizacji celów statutowych, z której cały dochód przeznaczony będzie na realizację celów statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
1) 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2) 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
3) 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;
4) 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
5) 10.86.Z Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i
żywności dietetycznej;
6) 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie
indziej niesklasyfikowana;
7) 18.11.Z Drukowanie gazet;
8) 18.12.Z Pozostałe drukowanie;
9)18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
10) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi;
11) 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
12) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;
13) 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków;
14) 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych;
15) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych;
16) 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania;
17) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych;
18) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w
niewyspecjalizowanych sklepach;
19) 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
20) 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
21) 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
22) 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów
ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
23) 47.26.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
24) 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
25) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
26) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
27) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
28) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
29) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i
szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
30) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i
oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
31) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
32) 47.43.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
33) 47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
34) 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i
szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
35) 47.54.Z Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
36) 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i
pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
37) 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
38) 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
39) 47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
40) 47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
41) 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
42) 47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
43) 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
44) 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
45) 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
46) 47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
47) 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów,
żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach;
48) 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
49) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
50) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach;
51) 47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;
52) 47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia
prowadzona na straganach i targowiskach;
53) 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na
straganach i targowiskach;
54) 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski;
55) 49.32.Z Działalność taksówek osobowych;
56) 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany;
57) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
58) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego
zakwaterowania;
59) 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów
kempingowych) i pola namiotowe;
60) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
61) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
62) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne;
63) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców
zewnętrznych (katering);
64) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
65) 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
66) 58.11.Z Wydawanie książek;
67) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych,
telefonicznych);
68) 58.13.Z Wydawanie gazet;
69) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
70) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
71) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
72) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
73) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania;
74) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych;
75) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
76) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i
programów telewizyjnych;
77) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
78) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
79) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
80) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi;
81) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych;
82) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
83) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
84) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych;
85) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
gdzie indziej niesklasyfikowana;
86) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;
87) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
88) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji
finansowych;
89) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych;
90) 6.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem
poniesionych strat;
91) 6.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
92) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
93) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub
dzierżawionymi;
94) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
95) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
96) 69.10.Z Działalność prawnicza;
97) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
98) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
99) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania;
100) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
101) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele
reklamowe w radio i telewizji;
102) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach; drukowanych;
103) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet);
104) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
pozostałych mediach;
105) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
106) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
107) 74.20.Z Działalność fotograficzna;
108) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
109) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
110) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
111) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
112) 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i
sportowego;
113) 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
114) 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku
osobistego i domowego;
115) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych,
włączając komputery;
116) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz
dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
117) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
118) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i
pozyskiwaniem pracowników;
119) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
120) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników;
121) 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
122) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
123) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
124) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
125) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i
pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie
biura;
126) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
127) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów;
128) 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura
kredytowe;
129) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
130) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
131) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych i rekreacyjnych;
132) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
133) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i
pilotażu;
134) 85.59.A Nauka języków obcych;
135) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane;
136) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację;
137) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych;
138) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych;
139) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;
140) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
141) 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz
podobnych atrakcji turystycznych;
142) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych;
143) 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
144) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji
fizycznej;
145) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
146) 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
147) 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;
148) 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;
149) 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji
fizycznej.
3. Działalność gospodarcza może być prowadzona we wszystkich formach przewidzianych przez prawo, w szczególności przez samą Fundację bądź przez wyodrębnioną na zasadach samofinansowania jednostkę organizacyjną (zakład lub zakłady) powołaną przez Zarząd Fundacji. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.
Władze Fundacji
§ 16
1. Władzę w Fundacji sprawuje zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż czterech osób powoływanych przez Fundatorów na trzyletnią kadencję.
3. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa i do trzech członków zarządu.
4. Fundatorzy mogą zostać w Zarządzie Fundacji.
5. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
§ 17
1. Zarząd Fundacji zbiera się co najmniej dwa razy w roku.
2. Zarząd Fundacji zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zarządu- konieczne jest poinformowanie wszystkich członków Zarządu przynajmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.
3. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał- zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
4. Zarząd raz w roku zobowiązany jest przygotować sprawozdanie z działalności Fundacji oraz sprawozdanie finansowe i przedłożyć je Fundatorom.
5. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
§ 18
1. Zarząd kieruje działalność Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
a). Uchwalenie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych.
b). Uchwalenie regulaminów
c). Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji
d). Ustalenia wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji
e). Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach dotyczących działalności Fundacji, w tym w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji.
f). Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów subwencji i dotacji.
g). Zmiana statutu Fundacji .
h). Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
i). Nadzór nad działalnością Fundacji.
j). Prowadzenie działalności gospodarczej Fundacji
Rada Fundacji
§ 19
1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się od dwóch do czterech członków, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Do uprawnień Rady należą:
a) Ocena bieżącej działalności Fundacji, a w związku z tym przedstawienie odpowiednich uwag i wniosków Prezesowi Fundacji i Fundatorowi.
b) Ustalenia głównych kierunków działalności fundacji i kontrola ich realizacji.
c) Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów opracowanych przez Zarząd Fundacji.
d) Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.
e) Uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji.
f) Zatwierdzenie ustanowionej przez Zarząd Fundacji organizacji wewnętrznej Fundacji.
g) Występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
h) Zatwierdzanie sprawozdań finansowych, rocznych planów pracy Fundacji, w tym zatwierdzanie planów finansowych.
§ 20
1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż raz do roku przez Przewodniczącego Rady, zwanego dalej „Przewodniczącym”.
2. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji oraz, z głosem doradczym, inne zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalności zbieżna jest z celami Fundacji.
3. Posiedzenie Rady jest ważne, jeśli wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie praz porządku obrad.
4. Członkowie Rady nie pobierają wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. W uzasadnionych przypadkach mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z tym działaniem.
§ 21
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół
Sposób reprezentacji
§ 22
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie. Członek taki ma działać w porozumieniu z Zarządem jako całością.
Zmiana statutu
§ 23
1. Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu w Fundacji.
2. Zmiany w statucie Fundacji dokonuje Zarząd na wniosek któregoś z jego członków lub wniosek Fundatora.
3. Zmiany mogą być dokonywane w każdym czasie.
Połączenie z inną Fundacją
§ 24
1. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją dla efektownego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną Fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 25
Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd Fundacji.
Likwidacja Fundacji
§ 26
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątkowych.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.
§ 27
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
§ 28
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP Fundacji o zbliżonych celach.
Postanowienia końcowe
§ 29
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.
Zostaje przyjęty jednogłośnie.