REGULAMIN AKCJI PREMIUM SMS
FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH
„Przyjaciele Braci Mniejszych”

 

1. Organizatorem akcji jest:
Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie, ul. Modlińska 107 B, 05-110 Jabłonna
www.fundacjapsom.pl
zwany dalej Fundacją Przyjaciele Braci Mniejszych.

2. Celem akcji jest pozyskanie funduszy na pomoc zwierzętom przebywających w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim prowadzonym przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych

3. Usługa PREMIUM FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH „Przyjaciele Braci Mniejszych” dostępna jest na terenie Polski dla użytkowników abonamentowych i pre-paidowych sieci GSM operatorów świadczących usługi: PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o..

4. Każdy pełnoletni użytkownik aktywnego numeru telefonu może wziąć udział w akcji PREMIUM SMS FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH „Przyjaciele Braci Mniejszych” z zastrzeżeniem pkt. 3.

5. Akcja polega na wysłaniu wiadomości SMS o treści PIES pod numer PREMIUM SMS 73601.

6. Koszt wysłania PREMIUM SMS pod numer 73601 wynosi 3,69 zł brutto (3 zł + VAT). Opłata naliczana jest tylko za wiadomość wysłaną, a nie za otrzymaną.

7. W odpowiedzi nadawca wiadomości SMS otrzymuje bezpłatną wiadomość zwrotną z podziękowaniem oraz telefon informujący o FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH „Przyjaciele Braci Mniejszych”.

8. Informacje i wyjaśnienia dotyczące zasad funkcjonowania usługi PREMIUM SMS FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH „Przyjaciele Braci Mniejszych” można uzyskać pod numerem telefonu 795 845 242 lub pisząc na adres fpbm_adopcje@wp.pl

9. Niniejsza akcja/usługa PREMIUM SMS nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.

10. Regulamin AKCJI PREMIUM SMS FUNDACJA PRZYJACIELE BRACI MNIEJSZYCH „Przyjaciele Braci Mniejszych” dostępny jest na stronie www.fundacjapsom.pl oraz w siedzibie Fundacji. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

11. Reklamacje można przesyłać na adres fpbm_adopcje@wp.pl lub Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych, ul. Modlińska 107 B, 05-110 Jabłonna, z tytułem „SMS PIES – reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: numer, z którego wysłany był SMS, datę i godzinę wysłania wiadomości i uzasadnienie. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych powyżej nie będą rozpatrywane.

12. Reklamacje można składać do 304.04.2017 roku włącznie. O dacie złożenia reklamacji decyduje data przesłania e-maila lub stempla pocztowego. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

13. Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie 14 (czternastu) dni od ich otrzymania. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pocztą lub środkami komunikacji elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

14. Wysłanie wiadomości pod numer SMS Premium 73601 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Przyjaciele Braci Mniejszych w celu realizacji akcji „Przyjaciele Braci Mniejszych” oraz otrzymywanie w przyszłości komunikatów fundraisingowo-informacyjnych od Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych oraz podmiotów współpracujących zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926, ze zm.).

15. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych z siedzibą w Jabłonnie, ul. Modlińska 107 B, 05-110 Jabłonna,

16. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu w treść swoich danych, aktualizowania ich oraz poprawiania.

17. Akcja Fundacji Przyjaciele Braci Mniejszych trwa od 1.05.2016 do 30.04.2017.

18. Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych, ul. Modlińska 107 B, 05-110 Jabłonna, nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnie wysłanych wiadomości SMS.